Vrede is de weg!

Vrede is de weg!

Vredesgetuigenis
Leden van onze doopsgezinde gemeente leven in de overtuiging dat actieve geweldloosheid de aangewezen weg is naar vrede. Op grond van bijbelse opvattingen zijn doopsgezinden in het algemeen tegen elke vorm van geweld. Helaas kennen ook wij in onze geschiedenis perioden waarin, door onderlinge geschillen, het werken aan vrede ver te zoeken was. Een dieptepunt was het debacle van Münster (1534-1535). Münster, de stad waar Jan van Leiden met veel geweld zichzelf tot de nieuwe koning David uitriep van het duizend jarig Gods rijk. Na de val van dit nieuwe “Jeruzalem” hield de oud-pastoor Menno Simons (1496-1561) vanaf 1536 de doopsgezinde beweging bij elkaar. Fel gekeerd tegen de gang van zaken in Münster predikte hij over de bijbelse  geweldloosheid. Sindsdien worden er vaker vraagtekens gezet bij het gebruik van geweld en macht in het oplossen van conflicten. Het is beter het kwade te overwinnen door het goede te doen. Vanouds horen de doopsgezinden bij de vredeskerken met aandacht voor gewetensbezwaarden i.v.m vervullen van militaire dienstplicht en conflicthantering. Behalve verdraagzaamheid en dragen van eigen verantwoordelijkheid staan dienstbaarheid aan de naaste, dichtbij en ver weg, en werken aan vrede, bij ons hoog in het vaandel.

Wij onderscheiden drie aspecten:
•     De vrede in jezelf: Je laven aan de bron van waaruit jouw inzet voor
       vrede wordt gevoed.
       bijvoorbeeld: de zondagse vieringen, gesprekskringen…
•     Vrede met de mensen om je heen:
       Kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om een levenshouding te
       verwerven die de communicatie met anderen bevordert en bewaart.
       Bijvoorbeeld: bijbelkringen, cursus geweldloos communiceren,
         gemeenteweekenden
.
•     Vrede in de samenleving: Wij willen meewerken aan een samenleving
       waarin respect voor anders denkenden en anders gelovigen mogelijk is.
       Waar gerechtigheid en verzoening een vooraanstaande rol speelt.
       Bijvoorbeeld: participeren in stedelijke activiteiten, de wake bij het
         detentiecentrumcentrum bij Zestienhoven, Samen 010, CPT e.a.

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar de christelijke waarden, zoals deze door Jezus zijn voorgeleefd, zichtbaar worden. Waar werken aan vrede en gemeenschapsbeleving onlosmakelijk verbonden zijn.